ПОРЯДОК роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2018 р. № 117

 

ПОРЯДОК
роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації

1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні засади діяльності комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі — комісії контролюючих органів), а також права та обов’язки її членів.

2. Комісії контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС) та комісії центрального рівня (ДФС).

3. Комісія контролюючого органу діє в межах повноважень, визначених у Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

4. Комісія контролюючого органу в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, Податкового кодексу України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Порядком.

5. Документування діяльності комісій контролюючих органів здійснюється державною мовою.

6. До складу комісій регіонального рівня включаються посадові особи головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

До складу комісії центрального рівня включаються посадові особи ДФС.

7. Комісія контролюючого органу складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж семи членів.

8. Голови комісій регіонального рівня та їх персональний склад затверджуються головними управліннями ДФС в областях, м. Києві та Офісом великих платників податків ДФС. Головою комісії регіонального рівня призначається перший заступник або заступник керівника головного управління ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

9. Голова комісії центрального рівня та її персональний склад затверджується ДФС.

10. Голова комісії контролюючого органу організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на неї завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

11. Голова комісії контролюючого органу:

організовує роботу комісії та координує роботу її членів;

головує на засіданнях комісії та визначає коло питань, що підлягають розгляду;

визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії;

відповідає за виконання покладених на комісію завдань та функцій;

організовує підготовку документів щодо діяльності комісії;

забезпечує надання аналітичної інформації;

ініціює питання щодо зміни персонального складу комісії;

забезпечує вирішення інших питань, що стосуються здійснення повноважень комісії.

12. У разі відсутності голови комісії контролюючого органу його обов’язки виконує заступник голови такої комісії. У разі відсутності голови комісії контролюючого органу та його заступника обов’язки голови комісії виконує один з членів комісії, який обирається комісією.

13. Секретар комісії контролюючого органу забезпечує:

підготовку проектів письмових доручень голови комісії (або особи, яка виконує його обов’язки);

підготовку проведення засідань та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії;

оформлення протоколів засідань комісії;

збір та надсилання матеріалів членам комісії на визначену офіційну адресу електронної пошти для забезпечення телекомунікаційного зв’язку, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, з метою прийняття рішення;

формування рішень за встановленими формами та надсилання їх платнику податку на додану вартість;

ведення журналу обліку рішень комісії;

внесення рішень до окремого Реєстру податкових накладних / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена;

ведення діловодства комісії;

подання голові комісії зведеної інформації про результати проведених нарад та прийнятих рішень.

У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує один із членів комісії, який обирається комісією.

14. Члени комісії контролюючих органів мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, та брати участь у їх перевірці;

переглядати всю інформацію про платників податку на додану вартість, наявну в ДФС;

подавати пропозиції з питань, що розглядаються;

викладати окрему думку, оформлену в письмовій формі;

вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

15. Члени комісії контролюючих органів зобов’язані:

особисто брати участь у роботі комісії;

не розголошувати відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

виконувати в межах, передбачених цим Порядком, доручення голови комісії;

брати участь у голосуванні.

16. У разі неналежного виконання членом комісії регіонального рівня своїх обов’язків комісія шляхом надсилання відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє керівнику відповідного головного управління ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС про необхідність вирішення питання заміни такого члена комісії.

У разі неналежного виконання членом комісії центрального рівня своїх обов’язків комісія шляхом надсилання відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє Голові ДФС про необхідність вирішення питання заміни такого члена комісії.

17. Голова, заступник голови, секретар та члени комісії контролюючого органу беруть участь у засіданні особисто та не мають права делегувати своїх представників для участі в її засіданні.

Засідання комісії контролюючого органу є правоможним за умови присутності на ньому не менше двох третин її затвердженого персонального складу.

Засідання комісії контролюючого органу проводиться обов’язково кожного робочого дня, а в разі наявності документів для розгляду — два рази на день.

У разі потреби проведення додаткового засідання пропозиції подаються голові комісії контролюючого органу від членів такої комісії.

Рішення комісії контролюючого органу приймається шляхом відкритого голосування.

Рішення комісії контролюючого органу приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів такої комісії.

У разі рівної кількості голосів голос головуючого є вирішальним.

Під час засідання секретарем комісії контролюючого органу ведеться протокол, в якому фіксуються прийняті рішення та надані доручення.

Протокол підписується головою комісії контролюючого органу (у разі його відсутності — заступником), заступником голови комісії, секретарем комісії та членами комісії, які брали участь у засіданні.

Забезпечення обліку матеріалів роботи комісії контролюючого органу покладається на секретаря такої комісії.

Присутній на засіданні комісії контролюючого органу голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії або член комісії, який не згоден з рішенням комісії або утримався від голосування, повинен викласти письмово окрему думку, яка додається до матеріалів засідання такої комісії.

18. Порядок взаємодії комісії контролюючого органу, структурних підрозділів та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС затверджується ДФС.

19. Рішення, прийняті комісіями контролюючих органів, підлягають реєстрації в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.

20. Матеріали засідання комісії контролюючого органу зберігаються десять років.

21. Комісія контролюючого органу перевіряє подані платником податку копії документів щодо їх достовірності шляхом звірки даних, які містяться в таких копіях документів, з даними, що надходять або можуть бути отримані з інших джерел інформації (реєстри, що ведуться державними органами, документи, зокрема електронні).

22. Розгляд питання на засіданні комісії контролюючого органу включає такі етапи:

доповідь секретаря комісії;

доповідь члена комісії, співдоповідь (у разі потреби);

внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення;

оголошення головою комісії рішення про припинення обговорення питання;

голосування;

оголошення головою комісії результатів голосування;

оформлення протоколу, який підписується учасниками засідання.

23. Протокол засідання комісії контролюючого органу повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядалися на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, результати голосування, прийняті такою комісією рішення.

24. Особи, які не є членами комісії контролюючого органу, не можуть брати участі у заслуховуванні доповідей членів комісії, внесенні пропозицій, обговоренні та голосуванні.

25. Номер рішення комісії контролюючого органу складається з податкового номера або серії (за наявності) та/або номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

26. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності комісії контролюючого органу здійснює орган ДФС, в якому сформована така комісія.

 

 

Варто почитати

K2 calendar

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31