Содержание материала

Відкриття бізнесу в IT-напрямку - вдале рішення з боку програмістів і інших фахівців цієї сфери. В Україні досить активно розвиваються інформаційні технології, охоплюючи все більше людей, які користуються послугами, які може запропонувати індустрія IT-сфери.

Бухгалтерские услуги Киев от ТОВ Хоттей -7

Однак специфіка IT-індустрії характеризується рядом відмінностей, якщо порівнювати її з типовим ринком товарів і послуг. Тому бухгалтерське обслуговування IT-фірми або IT-підприємця вимагає особливих знань і необхідних навичок в цій області.

ТОВ Хоттей-7 пропонує свої послуги з ведення бухгалтерії в IT-фірмі

 

Ми пропонуємо чіткі і перевірені успішною практикою методи ведення бухгалтерії для підприємств і осіб, що займаються IT-діяльністю, а зокрема програмуванням і техподдержкой ПО, розробкою веб-сайтів, баз даних, консультуванням і обслуговуванням комп'ютерних систем, наданням послуг з оптимізації та обслуговування IT- інфраструктури і т. д.

Наявні в цій області навички наших фахівців допоможуть довести ваш бізнес до досконалості. Ми будемо стежити за тим, щоб успішність вашої роботи не залежала від бухгалтерських і податкових проблем, впорядкуємо і налагодимо збереження цінних активів компанії.

Для клієнтів, які планують або мають IT-бізнес, ми готові запропонувати свою допомогу в створенні первинних бухгалтерських документів, при веденні обліку поточних операцій, здачі звітності та сплати податків, і навчити цьому ваших штатних співробітників, яких візьмемо під свій контроль.

Запропонований нами порядок поділу зон відповідальності забезпечить власникам IT-компанії можливість зосередитися на бізнесі, а вирішувати бухгалтерські та податкові поточні завдання будемо ми.

Бухгалтерія для IT-підприємства: Чому вам необхідна допомога професіоналів ТОВ Хоттей-7?

Так само, як програмісти і розробники програмного забезпечення, наші фахівці працюють чітко і злагоджено, пропонуючи оптимальні рішення на основі наявного практичного досвіду.

Знайомі з типовими помилками при наданні IT-послуг, бухгалтери нашої компанії допоможуть вам отримати цілісну картину і усунути знайдені прогалини, щоб запобігти ризикам і оптимізувати ваш бізнес.

Початок роботи, як правило, починається з експрес-аудиту базових бухгалтерських документів IT-підприємства, результатом якого є виявлення помилок і вразливих місць, і рекомендації по їх усуненню. У межах чинного законодавства можемо запропонувати схему оптимізації надходження прибутку для зниження рівня оподаткування і зайвих податкових ризиків.

Наша команда допоможе вам супроводити правильно оформленою документацією всю господарську діяльність вашої IT-фірми, а при наявності податкових проблем вирішити їх в максимально короткі терміни, щоб вони не встигли вплинути на випуск продукту або надання послуг.

Ми добре «підковані» у веденні бухгалтерії в IT-галузі, і гарантуємо нашим клієнтам застосувати всі наші знання для бездоганної роботи фінансово-господарської діяльності вашого підприємства, без фінансових і репутаційних ризиків.

Наші фахівці, що мають реальний досвід роботи в IT-бухгалтерії, допоможуть вашій компанії отримати максимальні вигоди і досягти граничних висот на українському і міжнародному ринку IT-послуг.


Открытие бизнеса в IT-направлении – удачное решение со стороны программистов и других специалистов этой сферы. В Украине достаточно активно развиваются информационные технологии, охватывая все больше людей, которые пользуются услугами, которые может предложить индустрия IT-сферы.

Однако специфика IT-индустрии характеризуется рядом отличий, если сравнивать ее с типичным рынком товаров и услуг. Поэтому бухгалтерское обслуживание IT-фирмы или IT-предпринимателя требует особых знаний и необходимых навыков в этой области.

ТОВ Хоттей-7 предлагает свои услуги по ведению бухгалтерии в IT-фирме

Мы предлагаем четкие и проверенные успешной практикой методы ведения бухгалтерии для предприятий и лиц, занимающихся IT-деятельностью, а в частности программированием и техподдержкой ПО, разработкой веб-сайтов, баз данных, консультированием и обслуживанием компьютерных систем, предоставлением услуг по оптимизации и обслуживанию IT-инфраструктуры и т. д.

Имеющиеся в этой области навыки наших специалистов помогут довести ваш бизнес до совершенства. Мы будем следить за тем, чтобы успешность вашей работы не зависела от бухгалтерских и налоговых проблем, упорядочим и наладим сохранение ценных активов компании.

Для клиентов, планирующих или имеющих IT-бизнес, мы готовы предложить свою помощь в создании первичных бухгалтерских документов, при ведении учета текущих операций, сдаче отчетности и уплате налогов, и обучить этому ваших штатных сотрудников, которых возьмем под свой контроль.

Предложенный нами порядок разделения зон ответственности обеспечит владельцам IT-компании возможность сосредоточиться на бизнесе, а решать бухгалтерские и налоговые текущие задачи будем мы.

Бухгалтерия для IT-предприятия: Почему вам необходима помощь профессионалов ТОВ Хоттей-7?

Так же, как программисты и разработчики программного обеспечения, наши специалисты работают четко и слаженно, предлагая оптимальные решения на основе имеющегося практического опыта.

Знакомые с типичными ошибками при предоставлении IT-услуг, бухгалтеры нашей компании помогут вам получить целостную картину и устранить найденные пробелы, чтобы предотвратить риски и оптимизировать ваш бизнес.

Начало работы, как правило, начинается с экспресс-аудита базовых бухгалтерских документов IT-предприятия, результатом которого является выявление ошибок и уязвимых мест, и рекомендации по их устранению. В границах действующего законодательства можем предложить схему оптимизации поступления прибыли для снижения уровня налогообложения и излишних налоговых рисков.

Наша команда поможет вам сопроводить правильно оформленной документацией всю хозяйственную деятельность вашей IT-фирмы, а при наличии налоговых проблем решить их в максимально короткие сроки, чтобы они не успели повлиять на выпуск продукта или предоставление услуг.

Мы хорошо «подкованы» в ведении бухгалтерии в IT-области, и гарантируем нашим клиентам применить все наши знания для безупречной работы финансово-хозяйственной деятельности вашего предприятия, без финансовых и репутационных рисков.

Наши специалисты, имеющие реальный опыт работы в IT-бухгалтерии, помогут вашей компании получить максимальные выгоды и достичь предельных высот на украинском и международном рынке IT-услуг.