Оподаткування клінінгової компанії. Бухгалтерське обслуговування клінінгової компанії

Содержание материала

Послуги клінінгу, або прибирання приміщень, стають все частіше затребувані. Запорукою процвітання і фінансового успіху в цій сфері послужить грамотно побудований бізнес, який потрібно починати з реєстраційних процедур і уточнення питань оподаткування.

Оподаткування клінінгової компанії. Бухгалтерське обслуговування клінінгової компанії Київ Україна.

Замовьте зворотній звязок 

Залиште свій номер, емейл та повідомлення


Реєстрація  клінінгового підприємства


Клінінгова компанія, в залежності від масштабу діяльності, може бути відкрита як юридичним, так і фізичною особою - підприємцем. При невеликій кількості співробітників зручніше зареєструватися в якості ФОП - цей спосіб швидкий і менш трудомісткий.
Однак, незалежно від вибору форми власності, вид діяльності потрібно вибирати відповідно до класифікатора видів економічної діяльності. Для послуг з прибирання можна вибрати КВЕД 81.21 - Генеральне прибирання будинків, або 81.22 - Інша діяльність з прибирання будинків і пром. об'єктів.


Що необхідно для реєстрації клінінгової фірми


 • • держ. реєстрація фізичної особи-підприємця,
  • відкриття рахунку в банку,
  • реєстрація платника єдиного податку,
  • реєстрація Книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки,
  • при наявності офісу - дотримання всіх обов'язкових формальностей для отримання приміщення в оренду або власність,
  • при наймі співробітників - оформлення трудових відносин відповідно до законодавства,
  • виконання вимог охорони праці,
  • виконання вимог по зберіганню і роботі з миючими хімічними засобами.

Вимоги при роботі з хімічними миючими засобами


1. Зберігання і транспортування побутової хімії відповідно до правил з санітарної та пожежної безпеки.
2. Періодична перевірка хімічних засобів при тривалому зберіганні.
3. Чітка маркування кожного хімічного засобу з назвою і характерними властивостями.
4. Оскільки побутові хімічні засоби здатні впливати на організм людини, працювати з ними можуть особи 18-55 років без алергічних, шкірних і нервових захворювань і не мають високої чутливості до хімічних реактивів. Особи старше 55 років допускаються до роботи тільки після відповідного лікарського висновку.

Особливості оподаткування клінінгової компанії


Послуги з прибирання приміщень можна здійснювати у якості ФОП перебуваючі на  загальній системі , але зручніше вибрати єдиний податок. Податкова група підійде будь-яка, крім 4-й.
При одиночній роботі  клінігових послуг вибирають 1-ї групи, оскільки при наданні побутових послуг населенню не використовується праця найманих працівників і дохід протягом року не перевищує 300 тис грн.

2-ю і 3-ю групу ЄП вибирають при наявності не більше 10 працівників, річний дохід не вище 1.5 млн грн (2 група) або 5 млн грн (3 група).


Вести бухгалтерський та податковий облік клінінгової компанії досить просто, але при небажанні або неможливості робити це самостійно, можна скористатися послугами незалежних кваліфікованих фахівців, які візьмуть ці питання на себе а бо послугами бухгалтерської компанії ТО Хоттей 7.

Ціни на бухгалтерське обслуговування  можна подивитись за посиланням.

 


 

Налогообложение клининговой компании

Услуги клининга, или уборка помещений, становятся все чаще востребованы. Залогом процветания и финансового успеха в этой сфере послужит грамотно построенный бизнес, который нужно начинать с регистрационных процедур и уточнения вопросов налогообложения.

Регистрация предприятия

Клининговая компания, в зависимости от масштаба деятельности, может быть открыта как юридическим, так и физическим лицом – предпринимателем. При небольшом количестве сотрудников удобнее зарегистрироваться в качестве ФЛП – этот способ быстрый и менее трудоемкий.

Однако, независимо от выбора формы собственности, вид деятельности нужно выбирать в соответствии с классификатором видов экономической деятельности. Для услуг по уборке можно выбрать КВЭД 81.21 – Генеральная уборка домов, или 81.22 – Другая деятельность по уборке домов и пром. объектов.

Что необходимо для регистрации клининговой фирмы

 • гос. регистрация физического лица-предпринимателя,
 • открытие счета в банке,
 • регистрация плательщика единого налога,
 • регистрация Книги учета расчетных операций и расчетной книжки,
 • при наличии офиса – соблюдение всех обязательных формальностей для получения помещения в аренду или собственность,
 • при найме сотрудников – оформление трудовых отношений в соответствии с законодательством,
 • выполнение требований охраны труда,
 • выполнение требований по хранению и работе с чистящими химическими средствами.

Требования при работе с химическими чистящими средствами

 1. Хранение и транспортировка бытовой химии в соответствии с правилами по санитарной и пожарной безопасности.
 2. Периодическая проверка химических средств при длительном хранении.
 3. Четкая маркировка каждого химического средства с названием и характерными свойствами.
 4. Поскольку бытовые химические средства способны влиять на организм человека, работать с ними могут лица 18-55 лет без аллергических, кожных и нервных заболеваний и не имеющие высокой чувствительности к химическим реактивам. Лица старше 55 лет допускаются к работе только после соответствующего врачебного заключения.

Особенности налогообложения клининговой компании

Услуги по уборке помещений можно осуществлять по общей системе, но удобнее выбрать единый налог. Налоговая группа подойдет любая, кроме 4-й.

При одиночной работе выбирают 1-ю группу, поскольку при предоставлении бытовых услуг населению не используется труд наемных работников и доход в течение года не превышает 300 тыс грн. 2-ю и 3-ю группу ЕН выбирают при наличии не более 10 работников, годовом доходе не выше 1.5 млн грн (2 группа) или 5 млн грн (3 группа).

Вести бухгалтерский и налоговый учет клининговой компании достаточно просто, но при нежелании или невозможности делать это самостоятельно, можно воспользоваться услугами независимых квалифицированных специалистов, которые возьмут эти вопросы на себя.