Бухгалтерське обслуговування стоматології, стоматологічного кабінета.

Содержание материала

Ведення бухобліку при наданні стоматологічних послуг вимагає не тільки гарного орієнтування в законодавстві та оподаткуванні, а й знання особливостей цього напрямку комерційної діяльності. Грамотний облік діяльності клініки допоможе в плануванні необхідних витрат на закупівлю матеріалів, амортизацію обладнання, і в кінцевому підсумку сприятливо вплине на прибутковість підприємства.


Які питання повинні бути в полі зору бухгалтера

 Бухгалтерские услуги Киев.

Бухгалтерське обслуговування стоматології, стоматологічного кабінета.


Облік техніки і обладнання


Все наявне в розпорядженні стоматології обладнання, препарати та витратні матеріали, повинні проводитися через бухгалтерію. Кожна позиція повинна бути зареєстрована в спеціальному журналі, із зазначенням вартості та дати придбання або взяття в оренду, покупки в кредит і т. Д. Відпрацьована техніка списується з складанням належного акту. Завдання бухгалтера - документувати кожне із цих дій.

Облік складських матеріалів


Вступники на підприємство препарати і матеріали бухгалтер заносить в спеціальний журнал, вказуючи час надходження, вартість і кількість. Весь рух по кожній позиції має своєчасно відображатися в документах, бухгалтер повинен щодня володіти інформацією по переміщенню і актуальний залишок. На кінець кожного місяця проводиться підведення підсумків і розрахунок залишків на складі.


Нарахування зарплати співробітникам.


Зазвичай зарплата медперсоналу в клініці налічується прямо пропорційно виконаному обсягу робіт. При цьому вважають кількість прийнятих пацієнтів, рівень складності робіт і кількість відпрацьованого часу. Фінансова документація на надання послуг в кредит або розстрочку також повинна вестися бухгалтером. В обов'язки бухгалтерії входить розрахунок зарплатної суми з кожної проведеної маніпуляції і собівартість процедур, які впливають на зарплату і складання прейскуранта на послуги.

Облік прибутку у стоматології


Будь-яка послуга стоматології з чинного прейскуранта включає наступні витрати: на оплату праці співробітникам,
податки з доходу, вартість інструменту і витратного матеріалу, оренда і оплата комунальних послуг, амортизація обладнання та інші витрати (канцелярія, побутові товари, реклама).
Крім цих витрат, на ціноутворення послуги впливає і закладена прибуток.

Електронна база бухобліку


Бухоблік в стоматології, як і в інших галузях, слід вести і в електронному вигляді. Правильно оформити облікові документи в спеціальних автоматизованих бухгалтерських програмах - завдання бухгалтера. Дана опція зробить більш наочної складську та іншу звітність і статистику роботи, проведення маніпуляцій, кількості візитів і так далі, що допоможе спростити і більш ефективно організувати роботу бухгалтерії.

Бухгалтер повинен мати чітке уявлення про особливості оподаткування та чинному законодавстві щодо сфери надання стоматологічних послуг. Уміння користуватися спеціальним програмним забезпеченням і знання документації, необхідної для роботи в лікувальному закладі - це далеко не весь перелік вимог для бухгалтера в стоматології, тому при необхідності багато клінік користуються послугами бухобліку по системі аутсорсингу.


Ведение бухгалтерского учета в стоматологии. Бухгалтерское обслуживание стоматологической фирмы.

Ведение бухучета при оказании стоматологических услуг требует не только хорошего ориентирования в законодательстве и налогообложении, но и знания особенностей этого направления коммерческой деятельности. Грамотный учет деятельности клиники поможет в планировании необходимых расходов на закупку материалов, амортизацию оборудования, и в конечном итоге благоприятно повлияет на прибыльность предприятия.

Какие вопросы должны быть в поле зрения бухгалтера

Учет техники и оборудования

Все имеющееся в распоряжении стоматологии оборудование, препараты и расходные материалы, должны проводиться через бухгалтерию. Каждая позиция должна быть зарегистрирована в специальном журнале, с указанием стоимости и даты приобретения или взятия в аренду, покупки в кредит и т. д. Отработанная техника списывается с составлением надлежащего акта. Задача бухгалтера – документировать любое из этих действий.

Учет складских материалов

Поступающие на предприятие препараты и материалы бухгалтер заносит в специальный журнал, указывая время поступления, стоимость и количество. Все движение по каждой позиции должно своевременно отражаться в документах, бухгалтер должен ежедневно владеть информацией по перемещению и актуальном остатке. На конец каждого месяца проводится подведение итогов и расчет остатков на складе.

Начисление зарплаты сотрудникам

Обычно зарплата медперсонала в клинике насчитывается прямо пропорционально выполненному объему работ. При этом считают количество принятых пациентов, уровень сложности работ и количество отработанного времени. Финансовая документация на оказание услуг в кредит или рассрочку также должна вестись бухгалтером. В обязанности бухгалтерии входит расчет зарплатной суммы с каждой проведенной манипуляции и себестоимость процедур, влияющих на зарплату и составление прейскуранта на услуги.

Учет прибыли

Любая услуга стоматологии из действующего прейскуранта включает следующие затраты: на оплату труда сотрудникам,

налоги с дохода, стоимость инструмента и расходного материала, аренда и оплата коммунальных услуг, амортизация оборудования и другие расходы (канцелярия, бытовые товары, реклама).

Помимо этих затрат, на ценообразование услуги влияет и заложенная прибыль.

Электронная база бухучета

Бухучет в стоматологии, как и в прочих отраслях, следует вести и в электронном виде. Правильно оформить учетные документы в специальных автоматизированных бухгалтерских программах – задача бухгалтера. Данная опция сделает более наглядной складскую и прочую отчетность и статистику работы, проведения манипуляций, количества визитов и так далее, что поможет упросить и более эффективно организовать работу бухгалтерии.

Бухгалтер должен иметь четкое представление об особенностях налогообложения и действующем законодательстве касательно сферы оказания стоматологических услуг. Умение пользоваться специальным программным обеспечением и знание документации, необходимой для работы в лечебном заведении – это далеко не весь перечень требований для бухгалтера в стоматологии, поэтому при необходимости многие клиники пользуются услугами бухучета по системе аутсорсинга.