Содержание материала

Будівництво - специфічний вид діяльності. В будівельній сфері задіяні матеріалоємні процеси, а будівельні об'єкти відрізняються високою цінністю та тривалістю проведення робіт. При цьому ціна і покупець визначаються до початку робіт, а розрахунки часто виконуються безпосередньо під час будівництва. Тому бухгалтерія в будівництві - найбільш проблемний напрямок сучасного обліку, і має свої нюансы.

Бухгалтерський облік у будівельній компанії вимагає знання:

• нормативно-правових документів і специфічних термінів;

• особливості обліку доходів, витрат та фінансових результатів на об'єктах будівництва.

Систему управління ведення бухгалтерського обліку будівельна компанія визначає самостійно.

Бухгалтерские услуги Киев.

 

Основні поняття та визначення

Сфера будівництва має специфічну термінологію. Так, ті, що беруть участь у будівництві та виконанні свого виду робіт підприємства, вважаються замовниками, інвесторами, підрядниками та субпідрядниками.

Головним суб'єктом вважається замовник, він одночасно може бути інвестором і забудовником. Це підприємство, що володіє всіма повновагами на будівництво, організовує та контролює весь його цикл. Ведення бухгалтерії витрат на будівництві також у його веденні.

Якщо замовник і інвестор або замовник і підрядник - це різні юр. особи, то їх взаємозв'язок оформлюються договорами та контрактами, які укладаються відповідно до ГКУ.

Предметом бухгалтерії замовника та підрядника, за договором, є витрати на проведення певних робіт з будівництва окремих будівель, груп будівель, або в цілому договір підряд.

Специфіка роботи бухгалтера будівельного підприємства

Індустрія будівництва відрізняється від інших видів господарської діяльності, в тому числі і в веденні бухгалтерії:

1. Документи. Організації, зайняті у будівництві, відображають всі етапи діяльності в спеціальних документальних формах.

2. Облік  витрат. Різні витрати (оплата робітників, накладні витрати, материали и тощо.) ведуться  по різним  формам.

3. Приняття об'єкта. По завершенню об'єкт будівництва необхідно прийняти спеціальною комісією, яка повинна бути затверджена актом прийому-передачі у спеціальній формі.

4. Обов"язкова  реєстрація об"екта. Готове будівництво необхідно зареєструвати, щоб його можна було включити в структуру основних засобів.

5. Облік бухгалтерії замовника та виконавця істотно розрізняються.

 

Аспекти, що впливають на бухгалтерський облік  у будівельній галузі:

• При ізольованому розташуванні об'єктів будівництва доходи та витрати облікуються окремо від інших.

• Будівництво інидивідуального характеру закріплюється складанням договору.

• При будівництві по проектно-сметним документам необхідно вести проектний облік витрат та облік відхилень від норм, зареєстрованих в розрахункових оцінках.

• При закріпленні будівельних об'єктів за своєю територією слід враховувати такі витрати, як перебазування будівельної техніки, будівельних підрозділів, виведення тимчасових построек.

• Довгостроковий  будівельний період має на увазі прорахунок інветарної  вартості  обекта на весь час будівництва, також розрахунки виконують за товар умовно готовий. Доходи та фінансові дані формуються або по ходу проведення робіт, або після завершення об'єкту.

• Оплата праці при колективному способі будівництва оплачується колективно, також передбачені премії за дострокове завершення роботи.

• Будівництво на незакритому просторі вимагає врахування виникаючих особливостей у вигляді простоїв техніки та робочих, збитку, крадіжки майна та формування необхідного резерву.

• Різні материали  та різні  умови для їх утримання потребують  різні  види обліку запасів, згідно із національними та міжнародними стандартами обліку.

 

Ціни бухгалтерських послуг,  вартість ведення бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерії, обслуговування бухгалтерської фірмою можна дізнатися, зателефонував нам по одному з вказаних телефонів.

 

Ціль ведення бухгалтерії в сфері будівництва - наявність детальних даних для оцінки фінансової ситуації, підсумків роботи та руху матеріальних коштів підприємства. Бухгалтерська документація показує, наскільки ефективні для розвитку бізнесу проведені організаційні та технічні заходи.


Строительство – специфический вид деятельности. В строительной сфере задействованы материалоемкие процессы, а строительные объекты отличаются высокой стоимостью и длительностью проведения работ. При этом цена и покупатель определяются до начала работ, а расчеты зачастую производятся непосредственно в ходе строительства. Поэтому бухучет в строительстве – наиболее проблемное направление современного учета, и имеет свои нюансы.

Бухгалтерский учет в строительной компании требует знания:

• нормативно-правовых документов и специфических терминов;

• особенностей учета доходов, расходов и финрезультатов на объектах строительства.

Систему ведения бухучета строительная компания определяет самостоятельно.

 

Основные понятия и определения

Сфера строительства имеет специфическую терминологию. Так, участвующие в строительстве и выполняющие свой вид работ предприятия, считаются заказчиками, инвесторами, подрядчиками и субподрядчиками.

Главным субъектом считается заказчик, он же одновременно может быть инвестором и застройщиком. Это предприятие, обладающее всеми полномочиями на строительство, организовывающее и контролирующее весь его цикл. Ведение бухучета расходов на строительство также в его ведении.

Если заказчик и инвестор или заказчик и подрядчик – это разные юр. лица, то их взаимоотношения прописываются договорами и контрактами, которые заключаются согласно ГКУ.

Предметом бухучета у заказчика и подрядчика, согласно договору, являются затраты на проведение определенных работ по строительству отдельных зданий, группы сооружений, или в целом договор подряда.

 

Специфика работы бухгалтера строительного предприятия

Индустрия строительства отличается от прочих видов хозяйственной деятельности, в том числе и в ведении бухгалтерии:

1. Документы. Организации, занятые в строительстве, отражают все этапы деятельности в специальных документальных формах.

2. Учет расходов. Разные траты (оплата работников, накладные затраты, мaтериaлы и др.) ведется по разным формам.

3. Принятие объекта. По завершении объект строительства необходимо принять спецкомиссией, что должно быть затверждено актом приема-передачи по специальной форме.

4. Обязательное регистрирование объекта. Готовое строение необходимо зарегистрировать, чтобы его можно было включить в структуру основных средств.

5. Учет бухгалтерии зaказчика и исполнителя существенно различаются.

 

Аспекты, влияющие на бухучет в строительной области:

• При изолированном расположении объектов строительства доходы и расходы учитываются отдельно от остальных.

• Строительство индивидуального характера закрепляется составлением договора.

• При строительстве по проектно-сметным документам необходимо вести проектный учет затрат и учет отклонений от норм, прописанных в расчетных сметах.

• При закреплении строительных собъектов за своей территорией следует учитывать такие затраты, как перебазирование стройтехники, стройподразделений, возведение временных построек.

• Длительный строительный период подразумевает просчет инвентарной стоимости объекта на все время строительства, причем расчеты проводят за продукт условно готовый. Доход и финансовые итоги формируют или по ходу проведения работ, или по завершении объекта.

• Оплата труда при коллективном способе строительства оплачивается коллективно, также предусмотрены премии за досрочно завершенную работу.

• Строительство на незакрытом пространстве требует учесть возникающие нюансы в виде простоев техники и рабочих, ущерба, хищения имущества и формирование необходимого резерва.

• Разноплановые материалы и разные условия для их содержания требуют разных способов учета запасов, согласно национальных стандартов.

 

 

Цель ведения бухучета в сфере строительства – наличие детальных данных для оценивания финансовой ситуации, итогов работы и движения материальных средств предприятия. Бухгалтерская документация показывает, насколько эффективны для развития бизнеса проведенные организационно-технические мероприятия.