Особливості роботи бухгалтера рекламної компанії. Бухгалтерське обслуговування рекламного агенства.

Содержание материала

Реклама формує і підтримує зацікавленість споживача в певному продукті або виді послуг, і тому відіграє важливу роль у процвітанні будь-якого бізнесу. Сучасні компанії будь-якого напрямку діяльності рано чи пізно звертаються за допомогою рекламних агентств. Професіонали не просто допомагають просувати продукт на ринку, але і здатні сформувати імідж компанії для придбання популярності і конкуренції з іншими компаніями.


Рекламна діяльність ґрунтується на розробці і подачі інформації про продукт або особі для формування і підтримки зацікавленості у споживача, і має норми, закріплені чинним законодавством.
Існує термін "недобросовісна реклама" - введення споживача в оману, що заподіює шкоду певним особам або державі через оприлюднення недостовірних фактів, двозначних висловлювань, неточності та інших порушень.

Особливості роботи бухгалтера рекламної компанії. Бухгалтерське обслуговування рекламного агенства.


Порушення норм і поширення неправдивих відомостей передбачає адміністративну відповідальність. А, виходячи з вартості реклами, сума штрафів може бути досить високою.

Замовьте зворотній звязок 

Залиште свій номер, емейл та повідомлення

Штрафні санкції можуть бути застосовані при таких порушеннях:


• Використання реклами з «маскуванням» під іншу торгову марку.
• Порівняння з продуктом конкурента, не на користь останнього.
• Введення в оману споживача недостовірними фактами.


Ці та подібні порушення можуть передбачати штрафні санкції в розмірі 5% від реалізованої продукції господарського суб'єкта за останній звітний рік або до 10 тис.Неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Всі ці нюанси повинні бути відомі бухгалтеру підприємства, що спеціалізується на рекламі.

Бухгалтер рекламного агентства повинен знати нормативи документів, що регулюють діяльність рекламних підприємств, зокрема, Закон «Про рекламу», «Про захист прав споживачів», «Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу», з усіма наявними змінами і доповненнями.

Рекламна діяльність підприємства ґрунтується на наданні різного виду послуг:


• інтернет-реклама, зі створенням веб-сайту і супровідним текстовим контентом,
• контекстна онлайн-реклама,
• медіа-реклама - на радіо і ТБ,
• виставки та презентації,
• Зовнішня реклама.


Рекламне агентство може виконувати види робіт самостійно, користуючись власними кваліфікованими фахівцями, або передоручати роботу фахівцям ззовні. Рекламні підприємства можуть виступати посередниками, передаючи замовлення стороннім компаніям. Таку діяльність потрібно відображати у відповідних договорах або угодах.
Діяльність рекламного агентства, з точки зору бухгалтера, досить проста, однак має свої особливості. Тому без наявності досвідченого бухгалтера в штаті краще довірити цю роботу незалежної аутсорсингової компанії.


 

Особенности работы бухгалтера рекламной компании

Реклама формирует и поддерживает заинтересованность потребителя в определенном продукте или виде услуг, и поэтому играет важную роль в процветании любого бизнеса. Современные компании любого направления деятельности рано или поздно прибегают к помощи рекламных агентств. Профессионалы не просто помогают продвигать продукт на рынке, но и способны сформировать имидж компании для приобретения известности и конкуренции с другими компаниями.

Рекламная деятельность основывается на разработке и подаче информации о продукте или лице для формирования и поддержания заинтересованности у потребителя, и имеет нормы, закрепленные действующим законодательством.

Существует термин "недобросовестная реклама" - введение потребителя в заблуждение, причиняющее вред определенным лицам или государству из-за обнародования недостоверных фактов, двусмысленных высказываний, неточности и других нарушений.

Нарушение норм и распространение неправдивых сведений предусматривает административную ответственность. А, исходя из стоимости рекламы, сумма штрафов может быть достаточно высокой.

Штрафные санкции могут быть применены при таких нарушениях:

  • Использование рекламы с «маскировкой» под другую торговую марку.
  • Сравнение с продуктом конкурента, не в пользу последнего.
  • Введение в заблуждение потребителя недостоверными фактами.

Эти и подобные нарушения могут предусматривать штрафные санкции в размере 5% от реализованной продукции хозяйственного субъекта за последний отчетный год или до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Все эти нюансы должны быть известны бухгалтеру предприятия, специализирующегося на рекламе.

Бухгалтер рекламного агентства должен знать нормативы документов, регулирующих деятельность рекламных предприятий, в частности, Закон «О рекламе», «О защите прав потребителей», «Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе», со всеми имеющимися изменениями и дополнениями.

Рекламная деятельность предприятия основывается на предоставлении разного вида услуг:

  • интернет-реклама, с созданием веб-сайта и сопроводительным текстовым контентом,
  • контекстная онлайн-реклама,
  • медиа-реклама – на радио и ТВ,
  • выставки и презентации,
  • Наружная реклама.

Рекламное агентство может выполнять виды работ самостоятельно, пользуясь собственными квалифицированными специалистами, или передоверять работу специалистам извне. Рекламные предприятия могут выступать посредниками, передавая заказ сторонним компаниям. Такую деятельность нужно отражать в соответствующих договорах или соглашениях.

Деятельность рекламного агентства, с точки зрения бухгалтера, достаточно проста, однако имеет свои особенности. Поэтому без наличия опытного бухгалтера в штате лучше доверить эту работу независимой аутсорсинговой компании.