Содержание материала

Відповідно до термінології чинного Господарського кодексу України, підприємство з іноземними інвестиціями - це підприємство зі статутним фондом, сформованим за рахунок іноземних інвестицій не менше ніж на 10% (ст.116).

 

Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями має той же порядок, що і оподаткування українських підприємств-платників податків. Це зазначено в статті 394 Господарського кодексу України та в статті 20 Закону «Про режим іноземного інвестування».

Бухгалтерские услуги Киев ТОВ Хоттей

Тому можна сказати, що в Україні не існує особливо вигідних умов для інвестування іноземцями, проте в податковому законодавстві є певні відмінності при їх оподаткуванні.

Звільнення від сплати державного мита

Стаття 287 Митного кодексу України наказує звільнення від сплати мита за майно, що ввозиться в Україну іноземним інвестором, яке заявлено частиною статутного фонду підприємства.

Тут потрібно підкреслити, що на відчуження майна, що є частиною статутного фонду, існують обмеження в часі. Воно не може бути реалізовано протягом трьох років, інакше звільнення від сплати мита стає недійсним, і підприємству потрібно сплатити мито на ввезення на загальних підставах.

Оподаткування прибутку

Іноземні інвестиції в корпоративні права підприємств (в формі майна або грошових коштів) не включаються до переліку оподатковуваного прибутку та до переліку витрат платника. Вони звільнені від оподаткування податком на прибуток, а різниця в курсах не вимагає перерахунку.

Сплата податку на додану вартість

196 стаття Податкового кодексу України пояснює, що інвестиція в корпоративні права підприємства, внесена резидентом або нерезидентом країни, в формі грошових коштів, не рахується об'єктом оподаткування.

Але в разі, якщо в статутний фонд підприємства іноземцем імпортується майно, то оплачується «митний» ПДВ, так як така процедура прирівнюється до операцій з імпортом. Причому, якщо підприємство вважається платником ПДВ, то сума сплаченого ПДВ може бути зарахована до складу податкового кредиту. Тому сплачений «митний» ПДВ теоретично відноситься до бюджетного відшкодування.

 

З усього, написаного вище, випливає невтішний висновок, що чинним законодавством в Україні не передбачено суттєві пільги, що сприяють залученню іноземних інвестицій на територію країни, і це позиціонує Україну як країну зі слабкою інвестиційною привабливістю.


Налогообложение предприятий с иностранными инвестициями в Украине

 

Согласно терминологии действующего Хозяйственного кодекса Украины, предприятие с иностранными инвестициями – это предприятие с уставным фондом, сформированным за счет иностранных инвестиций не менее чем на 10% (ст.116).

Налогообложение предприятий с иностранными инвестициями имеет тот же порядок, что и налогообложение украинских предприятий-налогоплательщиков. Это указано в статье 394 Хозяйственного кодекса Украины и в статье 20 Закона «О режиме иностранного инвестирования».

Поэтому можно сказать, что в Украине не существует особо выгодных условий для инвестирования иностранцами, однако в налоговом законодательстве имеются определенные отличия при их налогообложении.

Освобождение от оплаты государственной пошлины

Статья 287 Таможенного кодекса Украины предписывает освобождение от уплаты таможенной пошлины за имущество, ввозимое в Украину иностранным инвестором, которое заявлено частью уставного фонда предприятия.

Здесь нужно подчеркнуть, что на отчуждение имущества, являющегося частью уставного фонда, существуют ограничения во времени. Оно не может быть реализовано в течение трех лет, иначе освобождение от уплаты таможенной пошлины становится недействительным, и предприятию потребуется оплатить пошлину на ввоз на общих основаниях.

Налогообложение прибыли

Иностранные инвестиции в корпоративные права предприятий (в форме имущества или денежных средств) не включаются в перечень налогооблагаемой прибыли и в перечень расходов плательщика. Они освобождены от обложения налогом на прибыль, а разница в курсах не требует перерасчета.

Уплата налога на добавленную стоимость

196 статья Налогового кодекса Украины поясняет, что инвестиция в корпоративные права предприятия, внесенная резидентом или нерезидентом страны, в форме денежных средств, не считается объектом налогообложения.

Но в случае, если в уставный фонд предприятия иностранцем импортируется имущество, то оплачивается «таможенный» НДС, так как такая процедура приравнивается к операциям с импортом. Причем, если предприятие считается плательщиком НДС, то сумма уплаченного НДС может быть зачислена в состав налогового кредита. Поэтому уплаченный «таможенный» НДС теоретически относится к бюджетному возмещению.

 

Из всего, написанного выше, следует неутешительный вывод, что действующим законодательством в Украине не предусмотрены существенные льготы, благоприятствующие задействованию иностранных инвестиций на территорию страны, и это позиционирует Украину как страну со слабой инвестиционной привлекательностью.