Содержание материала

Складання бухгалтерської звітності - важлива процедура для будь-якого підприємства, що відображає фінансовий результат його діяльності на звітний період. Це масштабна робота, яка враховує результати обробки первинної бухгалтерської документації, складський і кадровий облік.

Правильне складання бухгалтерських звітів - гарантія бездоганної роботи компанії

Підготовку і складання бухгалтерських звітів слід довіряти висококваліфікованим професіоналам з глибоким розумінням всіх особливостей законодавства.

Бухгалтерские услуги Киев

Для чого необхідно складання бухгалтерських звітів?

• Для виявлення і усунення недоліків в документах;

• Для виявлення невикористаних резервів;

• Для своєчасного реагування на зміни в сфері ринкової політики;

• Для прийняття економічно вірних рішень і правильної побудови бізнес-стратегії.

• Які етапи може включати процедура складання бухгалтерської звітності?

• Аналіз первинної бухгалтерської документації та її відображення в обліковій системі;

• Звірка даних обліку;

• Постановка, ведення та відновлення бухобліку відповідно до українських стандартів бухобліку;

• Оформлення бухгалтерської та статистичної звітності, податкових декларацій;

• Організація фінансової звітності;

• Аналіз коректності нарахувань податків і зарплати працівникам за звітний період;

• Підготовка та подача сформованої звітності в контролюючі структури.

 

Складання бухгалтерських звітів Київ

Підготовка і здача бухзвітності - це одне з ключових ланок ефективного функціонування будь-якого підприємства. Для того, щоб об'єктивно оцінити наявні ризики, а також визначитися з напрямком роботи компанії протягом наступного звітного періоду, слід довірити цю роботу професіоналам.

Переваги складання бухгалтерської звітності в компанії «Хоттей-7»

Компанія «Хоттей-7» складається з досвідчених висококваліфікованих бухгалтерів, які грамотно і в чітко встановлені терміни допоможуть зі складанням і здачею бухгалтерських звітів для підприємств будь-якої форми власності і використовуваної системи оподаткування.

Ми можемо запропонувати своїм клієнтам як одноразове, так і довгострокову співпрацю з ведення нульовий, щомісячної, квартальної або річної звітності з урахуванням діючих норм законодавства України.

Перелік необхідних послуг і варіанти співпраці узгоджуються з кожним замовником індивідуально, залежно від потреб клієнта.

Ми гарантуємо повне дотримання конфіденційності, і оперативно допоможемо вирішити завдання будь-якої складності, завдяки досвіду, отриманому роками копіткої праці.


 

 

Составление бухгалтерской отчётности – важная процедура для любого предприятия, отражающая финансовый результат его деятельности на отчетный период. Это масштабная работа, учитывающая результаты обработки первичной бухгалтерской документации, складской и кадастровый учет.

Правильное составление бухгалтерских отчетов – гарантия безупречной работы компании

Подготовку и составление бухгалтерских отчетов следует доверять высококвалифицированным профессионалам с глубоким пониманием всех особенностей законодательства.

Для чего необходимо составление бухгалтерских отчетов?

·         Для выявления и устранения недочетов в документах;

·         Для выявления неиспользованных резервов;

·         Для своевременного реагирования на изменения в сфере рыночной политики;

·         Для принятия экономически верных решений и правильного построения бизнес-стратегии.

·         Какие этапы может включать процедура составления бухгалтерской отчетности?

·         Анализ первичной бухгалтерской документации и ее отражение в учетной системе;

·         Сверка данных учета;

·         Постановка, ведение и восстановление бухучета в соответствии с украинскими стандартами бухучета;

·         Оформление бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций;

·         Организация финансовой отчетности;

·         Анализ корректности начислений налогов и зарплаты работникам за отчетный период;

·         Подготовка и подача сформированной отчетности в контролирующие структуры.

 

Составление бухгалтерских отчетов Киев

Подготовка и сдача бухотчетности – это одно из ключевых звеньев эффективного функционирования любого предприятия. Для того, чтобы объективно оценить имеющиеся риски, а также определиться с направлением работы компании на протяжении последующего отчетного периода, следует доверить эту работу профессионалам.

Преимущества составления бухгалтерской отчетности в компании «Хоттей-7»

Компания «Хоттей-7» состоит из опытных высококвалифицированных бухгалтеров, которые грамотно и в строго оговоренные сроки помогут с составлением и сдачей бухгалтерских отчетов для предприятий любой формы собственности и используемой системы налогообложения.

Мы можем предложить своим клиентам как единоразовое, так и долгосрочное сотрудничество по ведению нулевой, ежемесячной, квартальной или годовой отчетности с учетом действующих норм законодательства Украины.

Перечень необходимых услуг и варианты сотрудничества согласовываются с каждым заказчиком индивидуально, в зависимости от потребностей клиента.

 

Мы гарантируем полное соблюдение конфиденциальности, и оперативно поможем решить задачи любой сложности, благодаря опыту, приобретенному годами кропотливого труда.