Содержание материала

Проведення перевірок контролюючих органів - один з видів державного контролю. Перевірка податковою службою найчастіше служить серйозним випробуванням навіть для законослухняного платника податків, так як перевіряє сторона керується наміром витягти з його підприємства максимальну фінансову користь, користуючись заплутаним і суперечливим податковим законодавством.

 

Щоб самостійно підготуватися до успішної перевірки, слід досконально вивчити податкове право і особливості податкового законодавства, а зробити це в короткі терміни практично неможливо. Тому для грамотної захисту своїх прав і повної впевненості в позитивному результаті перевірки, рекомендуємо довірити своє підприємство досвідченим фахівцям.

Послуга «Супровід перевірок» має на увазі залучення компетентних фахівців для спостереження і контролю за роботою органів, які проводять перевірку.

Переваги залучення професіоналів для супроводу перевірок. Бухгалтерские услуги Киев.

Податкову перевірку проводять по етапах, чітко визначеним Податковим кодексом. Отже, будь-який формальний недотримання алгоритму перевірки може служити істотним підставою для звільнення від податкової відповідальності. Виявити порушення проведення перевірки контролюючими органами здатний досвідчений і уважний бухгалтер, якому знайомі всі нюанси законодавства.

Бухгалтера компанії ТОВ Хоттей-7, яких ви запросите для супроводу перевірки, забезпечать всі необхідні заходи для того, щоб ваші інтереси були дотримані. Якщо ви не задоволені результатами перевірки, наші фахівці допоможуть грамотно і професійно оскаржити податкове повідомлення-рішення і уникнути певних санкцій і штрафів.

супровід перевірок

Співробітники ТОВ Хоттей-7 можуть запропонувати два варіанти супроводу перевірок контролюючих органів - комплексний супровід і одиничне. Що включають в себе ці процедури:

• Аудит діяльності клієнта.

Аналіз бухгалтерських документів і виявлення в них найбільш вразливих моментів. Бухгалтерський супровід в цьому випадку направлено на оцінювання наявної документації саме з точки зору перевіряючих органів, що відрізняються великою упередженістю і посиленою увагою до дрібниць.

• Взаємодія з представниками перевіряючих органів, активну участь в перевірці.

• Аналіз актів перевірки.

Складання юридично грамотно обгрунтованого висновку, що вказує на правомірність претензій до дій податкового органу, а також компетентне консультування безпосередньо в момент проведення перевірки.

• Досудове та судове вирішення спорів.

Представлення інтересів клієнта при розгляді наявних претензій, виклад їх у письмовій формі відповідно до встановлених норм, оскарження підсумків перевірки, винесених перевіряючими. Складання вимог щодо повернення надлишків за сплаченими пені, зборів, штрафів або податків, а також з відшкодування витрат і збитків, викликаних певними діями перевіряючих органів.

 

Мета професійного супроводу перевірок -захист прав платника податків

Якісний супровід перевірок допоможе не допустити проблем, які можуть виникнути у підприємства, недостатньо підготовленого до візиту перевіряючих. Наші фахівці проаналізують діяльність вашого підприємства, визначать слабкі місця і розроблять ефективний механізм захисту, здатний обмежити або знизити можливі штрафні санкції.

Такий підхід із залученням фахівців з боку допоможе вашому підприємству знизити ризик негативних наслідків проведення перевірки, які часто бувають непередбачувані. Крім фінансових і тимчасових втрат, податкові перевірки можуть привести до блокування банківських рахунків і навіть до залучення в кримінальний процес. Тому, щоб успішно захистити і відстояти свої інтереси, рекомендуємо скористатися послугою супроводу під час перевірок.


 

Проведение проверок контролирующих органов – один из видов государственного контроля. Проверка налоговой службой зачастую служит серьезным испытанием даже для законопослушного налогоплательщика, так как проверяющая сторона руководствуется намерением извлечь из его предприятия максимальную финансовую пользу, пользуясь запутанным и противоречивым налоговым законодательством.

Чтобы самостоятельно подготовиться к успешной проверке, следует досконально изучить налоговое право и особенности налогового законодательства, а сделать это в краткие сроки практически невозможно. Поэтому для грамотной защиты своих прав и полной уверенности в положительном исходе проверки, рекомендуем доверить свое предприятие опытным специалистам.

Услуга «Сопровождение проверок» подразумевает привлечение компетентных специалистов для наблюдения и контроля за работой органов, проводящих проверку.

Преимущества привлечения профессионалов для сопровождения проверок

Налоговую проверку проводят по этапам, четко определенным Налоговым кодексом. Следовательно, любое формальное несоблюдение алгоритма проверки может служить существенным основанием для освобождения от налоговой ответственности. Выявить нарушения проведения проверки контролирующими органами способен опытный и внимательный бухгалтер, которому знакомы все нюансы законодательства.

Специалисты компании ТОВ Хоттей-7, которых вы пригласите для сопровождения проверки, обеспечат все необходимые меры для того, чтобы ваши интересы были соблюдены. Если вы не удовлетворены результатами проверки, наши специалисты помогут грамотно и профессионально обжаловать налоговое уведомление-решение и избежать определенных санкций и штрафов.

Сопровождение проверок

Сотрудники ТОВ Хоттей-7 могут предложить два варианта сопровождения проверок контролирующих органов – комплексное сопровождение и единичное. Что включают в себя эти процедуры:

Аудит деятельности клиента.

Анализ бухгалтерских документов и выявление в них наиболее уязвимых моментов. Бухгалтерское сопровождение в этом случае направлено на оценивание имеющейся документации именно с точки зрения проверяющих органов, отличающихся большой предвзятостью и усиленным вниманием к мелочам.

Взаимодействие с представителями проверяющих органов, активное участие в проверке.

Анализ актов проверки.

Составление юридически грамотно обоснованного заключения, указывающего на правомерность претензий к действиям налогового органа, а также компетентное консультирование непосредственно в момент проведения проверки.

Досудебное и судебное решение споров.

Представление интересов клиента при рассмотрении имеющихся претензий, изложение их в письменной форме согласно установленных норм, обжалование итогов проверки, вынесенных проверяющими. Составление требований по возврату излишков по уплаченным пеням, сборам, штрафам или налогам, а также по возмещению расходов и убытков, вызванных определенными действиями проверяющих органов.

 

Цель профессионального сопровождения проверок –

защита прав налогоплательщика

Качественное сопровождение проверок поможет не допустить проблем, которые могут возникнуть у предприятия, недостаточно подготовленного к визиту проверяющих. Наши специалисты проанализируют деятельность вашего предприятия, определят слабые места и разработают эффективный механизм защиты, способный ограничить или снизить возможные штрафные санкции.

Такой подход с задействованием специалистов со стороны поможет вашему предприятию снизить риск негативных последствий проведения проверки, которые зачастую бывают непредсказуемы. Помимо финансовых и временных потерь, налоговые проверки могут привести к блокированию банковских счетов и даже к вовлечению в уголовный процесс. Поэтому, чтобы успешно защитить и отстоять свои интересы, рекомендуем воспользоваться услугой сопровождения во время проверок.