Содержание материала

Незважаючи на те, що бухоблік на підприємстві - це вимога, закріплене Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», на практиці можна зустріти компанії з повною відсутністю бухобліку, або з серйозними його порушеннями. Власникам таких компаній це може загрожувати великими штрафами при фінансових перевірках і проблемами з боку кредиторів, клієнтів або партнерів.

Бухгалтерские услуги Киев 

Відновлення бухгалтерського обліку й звітності на підприємстві потрібно в наступних випадках:

початок роботи підприємства без  одночасної організації бухобліку;

• Несвоєчасне оформлення звітних документів;

• Відсутність бухобліку протягом тривалого часу;

• Недостатня кваліфікація співробітників відділів бухгалтерії та діловодства;

• Плинність кадрів у відділі бухгалтерії та пов'язані з цим прогалини в обліку;

• Відсутність або втрата первинної фінансово-господарської документації або її частини при непередбачених ситуаціях: пожежі, потоп, крадіжці, поломки обладнання, збої програмного забезпечення та ін .;

• Помилки в бухгалтерських документах і виявлення невідповідності з реальної фінансової картиною.

Навіть один з наведених пунктів - привід скористатися послугою «Відновлення бухгалтерського обліку й звітності Україна», щоб привести бухгалтерську звітність у відповідність до вимог.

Мета відновлення бухобліку

Компанії замовляють відновлення бухгалтерського обліку, виходячи з нагальних інтересів:

Отримання об'єктивної інформації про результати діяльності свого підприємства;

• Побудова нової структури бухобліку для майбутнього використання;

• Недопущення накладення арешту на банківські рахунки компанії;

• Сприятливий результат аудиторської перевірки.

Порядок відновлення системи бухобліку

Відновлення бухгалтерського обліку - це трудомістка і копітка робота, що включає оцінку стану бухобліку зараз і оформлення документації відповідно до вимог чинного законодавства.

Виходячи з наявних бухгалтерських документів і цілей, відновлення бухгалтерського обліку буває:

• Повний ( «з нуля»),

• Часткове (підготовка бухгалтерських документів за певний період).

Повне відновлення бухобліку - комплексна перевірка з коригуванням і обробкою всієї первинної бухгалтерської документації. Часткове - необхідно для відтворення лише певних розділів обліку, і вимагає менше тимчасових, фізичних і фінансових витрат.

Час і вартість відновлення бухобліку залежать від складності стану справ, обсягу робіт, особливостей системи оподаткування, методів відновлення і ступеня терміновості.

алгоритм робіт

1. Виявлення відсутніх документів, оцінка існуючих.

2. Обробка, сортування і відновлення документів, виявлення та виправлення помилок.

3. Аналіз, складання і відновлення облікових регістрів.

4. Перевірка розрахунків.

5. Оформлення бухгалтерської звітності в належному вигляді.

6. Підготовка фінансової та податкової статистичної звітності з урахуванням відновлених документів.

Аутсорсинг - бухгалтерські послуги в дусі часу

Відновлення бухгалтерського обліку Київ Україна ціна.

Ціна на послугу відновлення бухгалтерського обліку залежить від різних факторів, таких як: термін, за який потрібно відновити бухгалтерський облік, строки роботи, вид оподаткування та інші. Тому для більш точного розрахунку вартості відновлення бухгалтерського обліку Київ Україна Вам потрібно звернутися до нас по одному з контактних телефонів. 

Замовити відновлення бухгалтерскього обліку.

Для замовлення відновлення  бухгалтерського обліку Вам потрібно звернутися до нас по одному з телефонів або написати нам листа.

Досвідчена команда висококваліфікованих фахівців ТОВ Хоттей-7 здійснює відновлення бухгалтерського обліку і звітності Україна будь-якого ступеня складності. Професійно, швидко і якісно - з нами ви мінімізуєте ризик негативних наслідків за підсумками фінансових перевірок і зможете вберегти від втрат власний бізнес.

 


 

 

Несмотря на то, что бухучет на предприятии – это требование, закрепленное Законом Украины «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», на практике можно встретить компании с полным отсутствием бухучета, либо с серьезными его нарушениями. Владельцам таких компаний это может грозить крупными штрафами при финансовых проверках и проблемами со стороны кредиторов, клиентов или партнеров.

 

Восстановление бухгалтерского учета и отчетности на предприятии требуется в следующих случаях:

 •       начало работы предприятия без одновременной организации бухучета;
 •       Несвоевременное оформление отчетных документов;
 •       Отсутствие бухучета на протяжении длительного времени;
 •       Недостаточная квалификация сотрудников отделов бухгалтерии и делопроизводства;
 •       Текучесть кадров в отделе бухгалтерии и связанные с этим пробелы в учете;
 •       Отсутствие или утрата первичной финансово-хозяйственной документации или ее части при непредвиденных ситуациях: пожаре, потопе, краже, поломке оборудования, сбое программного обеспечения и др.;
 •       Ошибки в бухгалтерских документах и выявление несоответствия с реальной финансовой картиной.

Даже один из приведенных пунктов – повод воспользоваться услугой «Восстановление бухгалтерского учета и отчетности Украина», чтобы привести бухгалтерскую отчетность в соответствие требованиям.

Цель восстановления бухучета

Компании заказывают восстановление бухгалтерского учета, исходя из насущных интересов:

      Получение объективной информации о результатах деятельности своего предприятия;

      Построение новой структуры бухучета для будущего использования;

      Недопущение наложения ареста на банковские счета компании;

      Благоприятный результат аудиторской проверки.

Порядок восстановления системы бухучета

Восстановление бухгалтерского учета – это трудоемкая и кропотливая работа, включающая оценку состояния бухучета в настоящий момент и оформление документации соответственно требованиям действующего законодательства.

Исходя из имеющихся в наличии бухгалтерских документов и целей, восстановление бухгалтерского учета бывает:

·         Полное («с нуля»),

·         Частичное (подготовка бухгалтерских документов за определенный период).

Полное восстановление бухучета - комплексная проверка с корректированием и обработкой всей первичной бухгалтерской документации. Частичное - необходимо для воссоздания лишь определенных разделов учета, и требует меньше временных, физических и финансовых затрат.

Время и стоимость восстановления бухучета зависят от сложности состояния дел, объема работ, особенностей системы налогообложения, методов восстановления и степени срочности.

Алгоритм работ

 • 1.    Выявление недостающих документов, оценка существующих.
 • 2.    Обработка, сортировка и восстановление документов, выявление и исправление ошибок.
 • 3.    Анализ, составление и восстановление учетных регистров.
 • 4.    Проверка расчетов.
 • 5.    Оформление бухгалтерской отчетности в надлежащем виде.
 • 6.    Подготовка финансовой и налоговой статистической отчетности с учетом восстановленных документов.

Аутсорсинг – бухгалтерские услуги в духе времени

Опытная команда высококвалифицированных специалистов ТОВ Хоттей-7 осуществляет восстановление бухгалтерского учета и отчетности Украина любой степени сложности. Профессионально, быстро и качественно - с нами вы минимизируете риск негативных последствий по итогам финансовых проверок и сможете уберечь от потерь собственный бизнес.