Содержание материала

Процедура зміни директора, незалежно від того, чи було це особистою ініціативою керівника або рішенням власників, повинна відбуватися відповідно до вимог законодавства. У даній статті поетапно розповідається, як поміняти директора на підприємстві, щоб уникнути помилок і проблем в майбутньому.

 

Поетапна процедура зміни директора

1. Збори засновників з веденням протоколу

Так як директор - особа наймана, він відповідає перед власниками підприємства. Для переобрання керівника підприємства засновники (власники) скликають збори. Це питання, як і інші вимагають участі власників питання, включаються до протоколу зборів і завіряються печаткою підприємства, а також підписами обраного голову і секретаря зборів.

У протоколі, який оформляється в паперовому вигляді, містить список власників і запрошених на збори осіб, вказується причина зміни директора, підсумки голосування і рішення про призначення нового. Обов'язково вказується дата звільнення старого керівника і дата призначення нового. Слід звернути увагу, що зазначені дати повинні випадати на робочі дні, і день призначення повинен слідувати за днем звільнення.

Бухгалтерские услуги Киев от ТОВ Хоттей

2. Накази про звільнення і призначення нового директора

Після зборів на основі протоколу приймаються внутрішні накази про звільнення керівника та призначення нового.

3. Реєстрація в Держреєстрі

Для реєстрації процедури зміни керівництва потрібно подати держ. реєстратору такі папери:

  1. • Протокол загального збору власників;
  2. • Довіреність на уповноважену особу (в разі, якщо буде подавати документи не новий керівник);
  3. • Ксерокопії паспорта колишнього і новопризначеного керівника;
  4. • Наказ про призначення на посаду нового керівника.

Нерідко виникає питання, ким видається наказ про призначення нового керівника. На підставі протоколу загальних зборів, цей наказ видається безпосередньо новим керівником. Дата наказу повинна збігатися з датою вступу на посаду нового директора.

Реєстратором фіксуються дані і видається виписка з Єдиного Державного Реєстру з підтвердженням процедури зміни керівництва на підприємстві. Для цього уповноваженою особою заповнюється реєстраційна картка, де вказується:

  1. • назва підприємства з організаційно-правовою формою та кодом ЄДРПОУ,
  2. • дії щодо зміни директора з датами і особистими даними нового керівника.

Кожна сторінка завіряється підписом керівника (або його представника) і печаткою підприємства.

4. Подача відомостей до Державної служби статистики

Після внесених реєстратором змін до ЄДР слід для отримання статистичної довідки подати в управління статистики наступні документи:

  1. • бланк-замовлення отримання адмінпослуги,
  2. • доручення,
  3. • квитанція оплати держмита.

Після введення інформації в електронну форму обліку Державного реєстру, подача документів до податкової служби не буде потрібно, так як буде передана туди автоматично.

 

Дії щодо зміни керівництва на практиці можуть мати певні нюанси, які не завжди виходить передбачити. Звернення до професіоналів допоможе вам уникнути документальних помилок і бюрократичних проблем, а також заощадить час.


Процедура замены директора, независимо от того, было ли это личной инициативой руководителя или решением собственников, должна происходить в соответствии с требованиями законодательства. В данной статье поэтапно рассказывается, как поменять директора на предприятии, чтобы избежать ошибок и проблем в будущем.

 

Поэтапная процедура смены директора

 

1. Собрание соучредителей с ведением протокола

Так как директор – лицо наемное, он отвечает перед собственниками предприятия. Для переизбрания руководителя предприятия учредители (собственники) созывают собрание. Этот вопрос, как и другие требующие участия собственников вопросы, включаются в протокол собрания и заверяются печатью предприятия, а также подписями избранного председателя и секретаря собрания.

В протоколе, который оформляется в бумажном виде, содержит список собственников и приглашенных на собрание лиц, указывается причина смены директора, итоги голосования и решение о назначении нового. Обязательно указывается дата увольнения старого руководителя и дата назначения нового. Следует обратить внимание, что указанные даты должны выпадать на рабочие дни, и день назначения должен следовать за днем увольнения.

2. Приказы об увольнении и назначении нового директора

После собрания на основе протокола принимаются внутренние приказы об увольнении руководителя и назначении нового.

3. Регистрация в Госреестре

Для регистрации процедуры смены руководства нужно подать гос. регистратору такие бумаги:

        Протокол общего сбора собственников;

        Доверенность на уполномоченное лицо (в случае, если будет подавать документы не новый руководитель);

        Ксерокопии паспорта бывшего и вновь назначенного руководителя;

        Приказ о назначении на должность нового руководителя.

Нередко возникает вопрос, кем выдается приказ о назначении нового руководителя. На основании протокола общих сборов, этот приказ издается непосредственно новым руководителем. Дата приказа должна совпадать с датой вступления в должность нового директора.

Регистратором фиксируются данные и выдается выписка из Единого Государственного Реестра с подтверждением процедуры смены руководства на предприятии. Для этого уполномоченным лицом заполняется регистрационная карточка, где указывается:

        название предприятия с организационно-правовой формой и кодом ЄГРПОУ,

        действия по смене директора с датами и личными данными нового руководителя.

Каждая страница заверяется подписью руководителя (или его представителя) и печатью предприятия.

4. Подача сведений в Государственную службу статистики

После внесенных регистратором изменений в ЕГР следует для получения статистической справки подать в управление статистики следующие документы:

        бланк-заказ получения админуслуги,

        доверенность,

        квитанция оплаты госпошлины.

После введения информации в электронную форму учета Государственного реестра, подача документов в налоговую службу не потребуется, так как будет передана туда автоматически.

 

Действия по смене руководства на практике могут иметь определенные нюансы, которые не всегда получается предусмотреть. Обращение к профессионалам поможет вам избежать документальных ошибок и бюрократических проблем, а также сэкономит время.


 

Ціни на послуги зміни директора, засновників в Києві.

 

Назва послуги Ціна (гривень)
Проходження перевірок за період роботи попередніх бухгалтерів договірна
Внесення змін в попередні періоди із здачею звітності 300
Підготовка документів для відкриття рахунку в банку 250
Підготовка документів для подачі в банк по оформленню кредиту 2500
Підготовка пакету документів та отримання електронних ключів 250
Прогноз податкових зобов'язань до моменту складання звітності (До кінця звітного місяця) 200
Підготовка документів для зустрічних перевірок 250
Зміна засновників 800
Зміна директора 800
Зміна юридичної адреси (в межах одного району в Києві) 1000
Зміна юридичної адреси (з переходом в інший район в Києві) 1200
Зміна видів діяльності (КВЕД) 600
Щорічна подача форми №6 (підтвердження про місцезнаходження юридичної особи) 250
Отримання виписки, витягу, довідки з ЄДРПОУ 250
Збільшення статутного фонду 800
Зменьшення статутного фонду 1250
Відновлення бухгалтерського обліку  Договірна
Зміна директора, засновника Договірна від 1000